Toetsen/overgangsnormen

Overgangsnormen

Hieronder vindt u de overgangsnormen die gelden voor het schooljaar 2021-2022.

Overgangsnormen klas 1 2021 2022

Overgangsnormen klas 2 2021 2022

Overgangsnormen klas 3 2021 2022

2021_Informatieboekje-Tweede-Fase-def

 

Revisieverzoeken

Na de revisievergadering krijgen de ouders en leerling de uitslag. Deze is onherroepelijk.

Toetsen

 1. Toetsen kunnen verdeeld worden in: SO’s = schriftelijke overhoringen, beperkt van omvang, over een kleinere stofeenheid. CP’s = centraal proefwerk over een grotere stofeenheid, dat op een gelijk tijdstip in een jaarlaag wordt afgenomen.
 2. De sectie of een deel daarvan draagt gezamenlijk zorg voor het maken van een stofplanning, welke ruim van te voren bij leerlingen bekend is. (zo mogelijk aan het begin van een kwartiel) In deze stofplanning staan de toetsen vermeld met vermelding van de weging van de toetsen.
 3. Eén week voor de afname van een CP is de toetsinhoud volgens de principes van WAT en HOE bij leerlingen bekend. In klas één tot en met klas drie dienen per kwartiel minimaal twee toetsen, meetellend voor het rapportcijfer, afgenomen te worden.
 4. In klas één tot en met drie behoudt een individuele docent zich het recht voor, met instemming van de docenten uit dezelfde jaarlaagsectie, incidenteel een extra schriftelijke overhoring (al dan niet vooraf aangekondigd) in te lassen.
 5. Toetsen worden aangeleverd in Arial 12. (Voor leerlingen met dyslexie worden geen vergrotingen aangeleverd).
 6. Het aantal af te nemen toetsen waarvoor leerwerk vereist is (geldt niet voor toetsweken): klas max per dag max per week klas 1 1CP+ 2 SO’s 2 CP’s + 5 SO’s klas 2 1CP+ 2 SO’s 3 CP’s + 5 SO’s klas 3 1CP+ 2 SO’s 4 CP’s + 4 SO’s De teamleider kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de hierboven gestelde normen.
 7. Docenten uit dezelfde jaarlaagsectie stellen vooraf in onderling overleg het correctiemodel en de normering vast. (De spelling kan meegenomen worden in de beoordeling). Afwijking van het correctiemodel en de normering kan alleen met instemming van de docenten uit dezelfde jaarlaagsectie.
 8. De toetsen worden met pen gemaakt. Het gebruik van een potlood is alleen toegestaan bij het maken van grafieken of tabellen. Het gebruik van correctielak of een correctiepen is niet toegestaan.
 9. Het is niet toegestaan tijdens toetsen mobiele telefoons en andere geluidsdragers of elektronische communicatiemiddelen mee het lokaal in te nemen.
 10. De docent noteert de (niet) behaalde scorepunten per vraag of onderwerp voor de linker kantlijn.
 11. De docent zorgt dat het werk binnen 2 weken nagekeken en met de leerlingen besproken is. De resultaten moeten ook binnen diezelfde termijn vermeld worden in Magister, onder vermelding van de afnamedatum en het getoetste onderwerp of hoofdstuk.
 12. Leerlingen kunnen na afloop van de les bezwaren tegen de wijze van corrigeren kenbaar maken, waarna de docent uiterlijk de volgende les aangeeft of de bezwaren gegrond zijn.
 13. Leerlingen die klachten hebben over ongelijkheid van toetsing in eenzelfde jaarlaag, kunnen deze kenbaar maken bij de teamleider. Deze legt de klachten voor aan de sectievoorzitter, die de studieleider op korte termijn informeert over de uitkomsten van het sectieoverleg.
 14. Afwezigheid bij toetsen zonder toestemming vooraf en frauderen, kan het cijfer 1 opleveren.
 15. Van te voren moet bekend zijn wat de weging van een toets is.

 

Klachten?

 • Bel met school en vraag of u teruggebeld kunt worden. Bedenk met welke docent of mentor u wilt praten over wat er zich heeft afgespeeld.
 • Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studieleider. Hun namen staan op de tweede bladzijde van de schoolkalender.
 • Mocht u niet tevreden zijn over de afhande­ling, leg het pro­bleem voor aan de algemeen directeur.
 • Indien ook dit overleg niet tot tevredenheid leidt, kunnen ouders een beroep doen op De Klachtenregeling van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Omgeving, bij voorkeur na eerst contact te hebben gehad met de contactpersoon van de school.

De klachtenregeling en een uitgebreide toelichting zijn te raadplegen op:

http://www.openbaaronderwijszwolle.nl/Ouders/PublishingImages/Klachtenreglement%20OOZ%202011%20(CIK)%20inwerkingtreding%2020111108.pdf