MR, Ouderraad en Leerlingenraad

De medezeggenschapsraad op de TSG

De MR is het orgaan binnen de school dat namens personeel, ouders en leerlingen het beleid van de school controleert. De MR heeft dan ook een personeelsgeleding (8 leden), een oudergeleding (4 leden) en een leerlingengeleding (4 leden). De taak van de MR bestaat uit het adviseren en controleren van de directie bij het vaststellen van beleid. In de praktijk betekent het dat over en weer argumenten worden uitgewisseld op basis waarvan aanpassingen aan beleidsplannen worden gedaan. Op belangrijke beleidsterreinen heeft de MR of een geleding daarvan instemmingsrecht. Dat betekent dat de MR (of de geleding) bij meerderheid instemming moet geven aan het plan. Leden van de MR brengen een stem uit op persoonlijke titel. In de discussie kunnen leden van de MR bepaalde belangengroepen verwoorden, maar bij stemming wegen zij het belang van de gehele schoolorganisatie.

De notulen van de MR zijn, nadat ze zijn goedgekeurd, openbaar en in te zien via het secretariaat. De MR vergadert in principe 8 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. Vertrouwelijke onderwerpen vinden achter gesloten deuren plaats. De vergaderingen bestaan uit een eerste informatieve ronde waarbij de directeur als gesprekspartner aanwezig is, en een tweede ronde zonder directie, waarin de MR haar eigen standpunt bepaalt. De data van de vergaderingen zijn opgenomen in de jaarplanning van de school.

 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In de GMR voortgezet onderwijs zitten leden van de medezeggenschapraden van alle deelnemende scholen voor Voortgezet onderwijs van het OOZ. Namens de Thorbecke Scholengemeenschap hebben 4 leden van de MR zitting in de GMR. De GMR behandelt zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aaneengesloten scholen.
De medezeggenschapsraden van de verschillende scholen hebben hun verantwoordelijkheid voor bovenschoolse zaken gedelegeerd aan de GMR. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vergadert in principe zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij een meerderheid van leden besluit een agendapunt vertrouwelijk te behandelen. Voor De Thorbecke Scholengemeenschap hebben Willy Tonis en Wim Hilberdink (personeel) en Maureen Vieregge (leerlingen) zitting in de GMR. De ouders worden door Jans Klarus vertegenwoordigd.

Wilt u contact opnemen, dat kan via de voorzitter j.koopman@ooz.nl

Ouderraad

Binnen de ouderraad is het mogelijk om mee te denken en te werken aan een goede leeromgeving voor de kinderen. Ouders zijn betrokken bij de activiteiten binnen de school. Via de ouderraad zijn er genoeg mogelijkheden voor ouderparticipatie binnen de school. Als ouders problemen hebben met de school, kunnen ze die ook via de ouderraad kenbaar maken.

De ouderraad is te bereiken via ouderraad-tsg@ooz.nl

Redactie Ouderinfo

Hiske Kromdijk en Margreet van Enk, Zwolle, tel 038-456 456 0

Copy naar m.vanenk@ooz.nl